.

Všeobecné obchodní podmínky

AGB

§1 Preambule

(1) Společnost Papoo Software & Media GmbH, jednatel Dr. Carsten Euwens, Auguststr. 4, 53229 Bonn - dále jen "poskytovatel" - poskytuje své služby na základě těchto všeobecných obchodních podmínek. Vztahují se i na další budoucí obchodní vztahy, i když na ně není výslovně odkazováno.

(2) Poskytovatel poskytuje služby v oblasti marketingu webových stránek na internetu, zejména tzv. optimalizaci pro vyhledávače, jakož i další internetové služby a programování v širším slova smyslu.

(3) Rozporné podmínky smluvního partnera se neuznávají, i když jsou známy, pokud poskytovatel výslovně písemně nesouhlasí s jejich platností. Tyto VOP platí i v případě bezpodmínečného provedení služby při vědomí rozporných podmínek zákazníka.

(4) Odchylky od těchto VOP a smluvních ujednání musí být vždy provedeny písemně. To platí i pro upuštění od požadavku písemné formy.

 

§2 Uzavření smlouvy a smluvní partneři

(1) Základem pro uzavření smlouvy je příslušná konkrétní nabídka poskytovatele, v níž je uveden rozsah služeb a odměna. Nabídky poskytovatele se mohou vždy změnit.

(2) Zákazník může příslušnou nabídku přijmout svým prohlášením v textové podobě ve lhůtě maximálně 6 týdnů od data nabídky, pokud v nabídce nebylo uvedeno jiné datum. Pozdější přijetí představuje žádost o uzavření smlouvy ze strany zákazníka. Poskytovatel si vyhrazuje právo nabídku přijmout.

(3) Poskytovatel je vždy oprávněn pověřit subdodavatele plněním všech nebo jednotlivých smluvních povinností.

 

§3 Předmět smlouvy

(1) Předmět smlouvy je původně určen konkrétním smluvním vztahem. Tyto VOP slouží k výkladu předmětu smlouvy. V případě pochybností má obsah smlouvy přednost před VOP.

(2) V případě kreativních činností (např. tvorba webových stránek) budou zákazník a poskytovatel vždy průběžně diskutovat o průběhu a cíli služby. Cílem je vytvořit objednanou službu tak, aby odpovídala představám zákazníka a zároveň respektovala tvůrčí svobodu poskytovatele. Po předložení počtu návrhů uvedeného v nabídce proběhne jednorázová opravná fáze, s výhradou případných dalších ujednání. Počet případných korekčních smyček i koordinačních fází jinak vyplývá z nabídky.

(3) V případě tvůrčí činnosti existuje svoboda navrhování, která je omezena pouze výslovnými specifikacemi zákazníka, které se staly předmětem smlouvy. Nároky z vad a reklamací konstrukčních prvků jsou vyloučeny. Pokud zákazník návrh kritizuje i po fázích nápravy stanovených v nabídce, je poskytovatel povinen službu opakovat pouze za samostatný poplatek.

(4) Služby týkající se umístění ve vyhledávačích a inzerce provádí poskytovatel vždy podle schématu "analýza, konzultace, optimalizace, umístění, aktualizace, analýza...".

(5) V souvislosti s médii a umístěním reklamy je reklamní strategie projednána se zákazníkem na briefingu. Za zveřejnění vybraných reklamních textů a klíčových slov odpovídá zákazník.

(6) Zadané projekty v oblasti mediálního plánování provádí poskytovatel podle svého nejlepšího vědomí a svědomí na základě dostupných mediálních podkladů a obecně dostupných údajů z průzkumu trhu. Poskytovatel nezavazuje zákazníka ke konkrétnímu reklamnímu úspěchu prostřednictvím těchto služeb.

(7) Rezervace zobrazení reklamy, zobrazení stránek, kliknutí atd. za určité období vychází z empirických hodnot poskytovatele a jeho dodavatelů. Pokud je závazně přislíben nebo garantován rezervovaný objem a není vyčerpán ve sjednané lhůtě, prodlužuje se doba umístění až do dosažení sjednaného objemu rezervace. Odchylky do 15 % se považují za nepodstatné nebo se nepovažují za vadu či překročení. Zákazník je povinen informovat poskytovatele textovou formou o případných stížnostech na mediální službu do 48 hodin od umístění.

(8) Optimalizace pro vyhledávače poskytovaná poskytovatelem vychází z toho, co je v době poskytnutí smluvní služby na trhu obvyklé. Podmínky pro dobrou viditelnost ve vyhledávačích se samozřejmě mohou rychle a bez předchozího upozornění změnit. Kromě toho nelze všechny faktory optimalizace zobrazit pouze na straně softwaru, ale je nutná podpora na straně obsahu. Za dobré umístění ve vyhledávači proto nelze převzít žádnou odpovědnost.

(9) Během optimalizace pro vyhledávače se všechny strany dohodnou na faktorech, které je třeba optimalizovat. Poskytovatel navrhuje zákazníkovi optimalizace. Za výběr požadované optimalizace je zodpovědný zákazník.

(10) Poskytovatel není bez zvláštní dohody povinen v rámci záruky poskytovat (softwarové) aktualizace nebo upgrady svých služeb nebo jinak udržovat předmět smlouvy aktuální, zejména ne v případě změny produktů třetích stran.

(11) Podpůrné služby po předání předmětu smlouvy zákazníkovi se odměňují samostatně, pokud nejsou zahrnuty ve smlouvě. Zpravidla se jedná o dotazy zákazníka, služby podpory poskytovatele atd.

(12) Do smlouvy mohou být zahrnuty i další služby a funkce třetích stran. Na tyto služby se pak navíc vztahují všeobecné obchodní podmínky třetí strany.

 

§4 Zpracování objednávky a povinnosti zákazníka při spolupráci

(1) Zákazník je povinen neprodleně poskytnout poskytovateli veškeré informace a dokumenty, které jsou nezbytné pro poskytnutí služby. To zahrnuje zejména informace o jeho stávajícím IT systému, zamýšleném rozšíření hardwaru nebo funkčních aspektech. Poskytovatel nebude kontrolovat správnost informací.

(2) Pokud si zákazník přeje integrovat optimalizace sám nebo pokud neuvolní poskytovateli potřebný přístup, poskytovatel zpřístupní obsah, který má být optimalizován, zákazníkovi pro jeho vlastní integraci.

(3) Pokud si zákazník přeje, aby poskytovatel integroval jeho služby, je povinen zejména umožnit poskytovateli přístup do svých databází a na své webové stránky, jakož i do jiných systémů (sledovacích a podobných nástrojů), které jsou nezbytné pro plnění smlouvy. Totéž platí v případě, že Poskytovatel nemůže z jiných důvodů vložit na webové stránky Objednatele žádné služby nebo obsah.

(4) Zákazník buď zadá texty, vyhledávací výrazy a/nebo kombinace vyhledávacích výrazů, které mají být optimalizovány, nebo je vybere z předvýběru provedeného poskytovatelem.

(5) Zákazník je povinen zkontrolovat podklady poskytnuté pro realizaci objednávky (texty, fotografie, loga, datové soubory atd.), jakož i jím zvolené vyhledávací termíny, zda neobsahují existující autorská práva, práva k ochranným známkám nebo jiná práva třetích osob. Pokud je vůči poskytovateli vznesen nárok z důvodu takového porušení, je zákazník povinen odškodnit poskytovatele a zajistit, aby mu nevznikla škoda.

(6) Pokud Poskytovatel používá pro výrobu předmětu smlouvy software třetích stran a/nebo pokud se tak děje na žádost Objednatele, je Objednatel povinen zajistit si licenci k užívání sám. Rozsah služeb závisí na příslušném funkčním rozsahu produktu třetí strany.

(7) Pokud jsou smlouvy o službách třetích stran uzavírány pro zákazníka jménem a na účet poskytovatele, zavazuje se zákazník interně odškodnit poskytovatele za veškeré závazky z toho vyplývající.

(8) Zákazník je povinen bez zaviněného zaváhání informovat poskytovatele o všech nezbytných změnách údajů zákazníka, které mají vliv na zpracování objednávky nebo na služby poskytované v rámci probíhající objednávky.

(9) Pokud zákazník nesplní své povinnosti buď okamžitě, nebo navzdory stanovené lhůtě, poskytovatel nemůže poskytnout své služby nebo je může poskytnout pouze v omezeném rozsahu. To má za následek, že se optimalizační opatření neprojeví vůbec nebo jen s velkým zpožděním. Poskytovatel si v tomto případě vyhrazuje právo činnost ukončit a vyúčtovat.

(10) Od uzavření smlouvy je poskytovatel oprávněn zahájit plnění smluvních služeb okamžitě.

(11) Bez ohledu na konkrétní smluvní vztah je poskytovatel nadále oprávněn zapracovávat poznatky a další know-how, které získá v rámci projektu se zákazníkem, do jiných projektů; pokud se nejedná o obsah, který se poskytovatel výslovně zavázal utajit.

 

§5 Změny výkonu

(1) Změny stávajících objednávek mohou za určitých okolností způsobit náklady. Zákazník by měl co nejdříve kontaktovat poskytovatele, pokud zjistí nutnou změnu. Poskytovatel bude postupovat stejně.

(2) Poskytovatel bude zákazníka informovat o důsledcích požadované změny, zejména pokud jde o odměnu, dodatečné práce a termíny. Smluvní strany se neprodleně dohodnou na návrhu provedení žádosti o změnu a v případě potřeby uzavřou dodatečnou dohodu. Nedojde-li k dohodě nebo skončí-li změnové řízení z jiného důvodu, zůstává původní rozsah služeb nezměněn.

(3) Termíny dotčené změnovým řízením se posunou v nezbytném rozsahu s ohledem na dobu trvání přezkumu, dobu trvání hlasování o návrhu změny a případně dobu trvání žádostí o změnu, které mají být provedeny, plus přiměřené počáteční období. Poskytovatel oznámí zákazníkovi nové termíny.

(4) Poskytovatel neodpovídá za zpoždění, právní nebo technické problémy či jiné nepříznivé dopady na předmět plnění projektu, pokud objednatel nerespektoval návrh poskytovatele na změnu plnění.

(5) Pokud si zákazník přeje projekt pozastavit, je poskytovatel oprávněn účtovat již poskytnuté služby. Poskytovatel bude zákazníka informovat, pokud může mít pauza vliv na možný úspěch plánované služby.

 

§6 Přijetí

(1) Poskytovatel je oprávněn požadovat od zákazníka jedno nebo více průběžných přijetí definovatelných částí poskytované služby (průběžné přijetí). Zákazník je povinen přijmout službu, která je v zásadě v souladu se smlouvou, poté, co jej k tomu poskytovatel vyzve. Přijetí nesmí být odmítnuto z důvodu vkusu.

(2) Žádosti o přijetí a samotné přijetí mohou být podány v textové podobě (e-mailem).

(2) Zákazník musí důkladně zkontrolovat důkazy. Opravy chyb musí být zřetelně označeny. Jakékoli zásadní nebo následné žádosti o změny mohou být spojeny s náklady.

(3) Po oznámení o dokončení (dílčí) služby nebo v případě konečného převzetí je zákazník povinen provést kontrolu (dílčí) služby, aby zjistil, zda byly služby v podstatě poskytnuty v souladu se smlouvou.

(4) Pokud zákazník nepovažuje poskytované služby za v zásadě odpovídající smlouvě, je povinen bez zaviněného zaváhání srozumitelným způsobem a v textové podobě oznámit poskytovateli případné reklamace. Toto oznámení musí být dostatečně konkrétní, aby Poskytovatel mohl závadu odstranit bez dalšího dotazu Zákazníka. Pokud jsou služby, které mají být akceptovány, předloženy a projednány na jednání na místě, musí zákazník do 7 dnů po jednání oznámit poskytovateli textovou formou, zda služby neakceptuje, pokud se strany na jednání vzájemně nedohodly na jiném postupu. Po marném uplynutí lhůty se předložené služby považují za přijaté.

(5) Za převzetí se považuje, pokud zákazník služby nepřevezme nebo odmítne převzít v přiměřené lhůtě stanovené poskytovatelem v textové podobě po předání nebo pokud byly služby zákazníkem využity v zamýšleném rozsahu.

(6) Pokud zákazník reklamuje služby včas, poskytovatel provede odstranění závad. Oprava je založena na specifikacích zákazníka, pokud byla jeho stížnost natolik specifická, že můžeme službu opravit bez dalšího dotazu zákazníka. Pokud reklamace není takto konkrétní, dodavatel má pouze provést nápravu podle průmyslového standardu na základě vlastního uvážení.

 

§7 Ceny

(1) Náklady a ceny vyplývají z nabídky.

(2) Nebyla-li sjednána odměna za službu, jejíž poskytnutí mohl zákazník podle okolností očekávat pouze za úplatu, nebo byl-li překročen rozsah smluvně sjednané služby, musí zákazník zaplatit odměnu obvyklou za tuto službu podle cen uvedených v nabídce.

(3) Není-li dohodnuto jinak, hradí se výdaje samostatně.

(4) Nárok poskytovatele na odměnu vzniká za každou jednotlivou službu, jakmile byla poskytnuta. Poskytovatel je oprávněn vystavovat faktury v přiměřených intervalech podle příslušného objemu provedených prací a vynaložených nákladů.

(5) Poskytovatel je oprávněn požadovat zálohy na úhradu nákladů.

(6) Za všechny práce poskytovatele, které nebyly provedeny z důvodu, za který odpovídá objednatel, náleží poskytovateli přiměřená odměna. Zaplacením této odměny zákazník nezískává žádná práva k tomuto dílu; koncepty, návrhy a další dokumenty, které nebyly provedeny, je třeba neprodleně vrátit poskytovateli.

(7) Opakující se služby, např. balíčky služeb/podpory, bude poskytovatel fakturovat měsíčně. Podle uvážení poskytovatele je možné přejít na jiný zúčtovací interval. Nevyužité hodiny vyprší na konci příslušného měsíce. Příklad: Balíček služeb obsahuje 12 hodin měsíčně, využito je pouze 9,5 hodiny, účtováno je 12 hodin, protože 12 hodin je rezervováno pro příslušného zákazníka.

(8) V případě neexistence smluvních ujednání poskytovatel odkazuje na specifikace odměňování příslušného oborového sdružení.

(9) Pokud není uvedeno jinak, jsou ceny uvedeny v eurech a jsou navýšeny o zákonnou daň z přidané hodnoty.

 

§8 Platby

(1) Platby lze provádět inkasem, bankovním převodem nebo prostřednictvím služby Paypal podle dohody. Faktury budou přijímány pouze na základě samostatné dohody. Faktury se vystavují na základě dohody o poskytování služeb. Pokud nedojde k dohodě, bude platba provedena předem. Až do zaplacení existuje zadržovací právo týkající se úspěchů nabízejícího.

(2) Pokud poskytovatel vybírá od zákazníka částku k úhradě, platí odchylně od právní úpravy, že zákazník musí mít k dispozici předběžnou informaci (předběžné oznámení) jeden až tři dny předem.

(3) Faktury jsou splatné okamžitě a bez srážek a poskytovatel je podle toho vymáhá. Přijetí platby se považuje za uskutečněné, jakmile je částka připsána na účet poskytovatele

(4) Zřizovací poplatky jsou splatné ihned po uzavření smlouvy. Měsíční poplatky jsou rovněž splatné bez jakéhokoli dalšího upřesnění k poslednímu dni měsíce, ve kterém má být služba poskytnuta.

(5) Pokud je zákazník v prodlení s úhradou celkem dvou splátek, jsou náklady vzniklé za celou dobu splatnosti splatné okamžitě. V případě prodlení je Poskytovatel rovněž oprávněn účtovat roční úrok ve výši 5 procentních bodů nad základní úrokovou sazbu, resp. 8 procentních bodů nad základní úrokovou sazbu pro podnikatele, a zadržet dodávky nebo jiné služby z tohoto nebo jiných obchodů až do úplného uspokojení všech pohledávek z této nebo jiných objednávek.

(6) Započtení s protinároky je přípustné pouze tehdy, pokud dodavatel protinárok uzná nebo pokud byl protinárok právoplatně stanoven nebo je nesporný. Zákazník se vzdává práva na zadržení údajů z předchozích nebo jiných transakcí z obchodního vztahu s poskytovatelem. Všechny platby se vždy připisují k nejstaršímu dluhu bez ohledu na další ustanovení zákazníka. Dílčí služby lze fakturovat samostatně.

(7) Poskytovatel si vyhrazuje právo účtovat paušální částku ve výši 15,00 EUR za každý potřebný dopis v případě prodlení a za zpracování upomínek. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo kdykoli v případě prodlení s úhradou pohledávky požádat o právní pomoc (advokáta nebo inkasní agenturu) a vymáhat pohledávku podle vlastního uvážení.

(8) Podmínka platby "ihned po obdržení" se považuje za dohodnutou.

 

§9 Údaje o zákazníkovi / údaje na webových stránkách zákazníka

Zákazník je odpovědný za všechna data na svých webových stránkách a serverech. Bez ohledu na to, zda poskytovatel přispěl k části údajů, přebírá zákazník plnou odpovědnost za údaje na svých webových stránkách a serverech v důsledku přijetí služeb, a to i ve vztahu k poskytovateli. V tomto ohledu je zákazník výhradně odpovědný za právní přípustnost obsahu svých stránek, které poskytl, jakož i za jím poskytnuté informace, zejména za vyhledávací výrazy, klíčová slova, výrazy, které mají být optimalizovány, a texty. Totéž platí pro ochranu práv a svobod třetích osob, zejména pokud jde o autorské právo, právo hospodářské soutěže, právo ochranných známek a trestní právo. To platí i pro vyhledávané výrazy, klíčová slova, výrazy k optimalizaci a texty vybrané zákazníkem, které jsou založeny na návrhu poskytovatele ve fázi analýzy.

 

§10 Ochrana údajů

(1) Poskytovatel dodržuje platné předpisy o ochraně osobních údajů - zejména spolkový zákon o ochraně osobních údajů (BDSG), zákon o ochraně osobních údajů v oblasti telekomunikací (TDDSG) a nařízení o ochraně osobních údajů v oblasti telekomunikací (TDSV) - v jejich platném znění. Zaměstnanci se dozvědí o přístupových údajích nebo přístupu k údajům uloženým zákazníkem pouze tehdy, pokud je to nezbytně nutné pro plnění příslušného smluvního vztahu.

(2) Uzavřením smlouvy zákazník souhlasí s tím, že v rámci smlouvy s ním uzavřené budou údaje o jeho osobě uchovávány, měněny a/nebo vymazávány poskytovatelem a jeho zástupci a v případě potřeby předávány třetím osobám. To platí zejména pro předávání údajů nezbytných pro registraci a/nebo úpravu domény ve vyhledávačích nebo podobných systémech, přičemž tyto údaje se mohou následně stát veřejnými.

(3) Zákazník je klientem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. Poskytovatel v případě potřeby podepíše Objednateli potřebné dokumenty ke Smlouvě o poskytování údajů o objednávce. Poskytovatel předpokládá, že zákazník tuto potřebu sdělí a zašle poskytovateli příslušné smlouvy.

 

§11 Dodání o Termíny

(1) Ujednání o lhůtách, zejména ta, která způsobují prodlení strany bez upomínky podle § 286 odst. 2, musí být písemně zaznamenána a/nebo potvrzena. Termíny dodání jsou závazné pouze v případě, že zákazník řádně splnil všechny povinnosti spolupráce (např. obstarání dokumentů, informací, uvolnění atd.).

(2) Pokud byly dodavatelem stanoveny lhůty pro provedení nebo dokončení, které byly podkladem pro zadání zakázky, prodlužují se tyto lhůty v případě stávek a vyšší moci, a to o dobu trvání prodlení.

(3) Pokud dojde k neomluvenému prodlení se smluvně dohodnutými termíny plnění a dokončení, je objednatel oprávněn uplatnit práva, která mu náleží ze zákona, až poté, co poskytl poskytovateli přiměřenou lhůtu odkladu v délce nejméně 14 dnů. Tato lhůta začíná doručením upomínky poskytovateli.

 

§12 Trvání a ukončení smlouvy

(1) Doba trvání smlouvy a výpovědní lhůta jsou stanoveny v konkrétním smluvním ujednání. V rámci této lhůty mohou obě strany smlouvu vypovědět bez udání důvodu výpovědí ke konci příslušného smluvního období. Výpověď musí být provedena písemně a zaslána poskytovateli. Pro dodržení lhůty je rozhodující doručení výpovědi.

(2) Pokud není smlouva včas vypovězena, prodlužuje se automaticky o dohodnutou minimální dobu trvání smlouvy.

(3) Strany si vyhrazují právo na mimořádné ukončení smlouvy.

(4) V případě řádného ukončení smlouvy je poskytovatel oprávněn pokračovat ve smluvně dohodnutém plnění až do konce doby trvání smlouvy, pokud jej od toho zákazník nezprostí. Uvolnění nezbavuje zákazníka povinnosti zaplatit dohodnutou odměnu za službu poskytovatele. Po skončení smlouvy závazek k poskytování služeb okamžitě zaniká.

 

§13 Autorské právo a právo ochranných známek

(1) Veškeré tvůrčí služby poskytovatele nebo jím najatých třetích osob, včetně služeb z prezentací, včetně jejich jednotlivých částí, zůstávají majetkem poskytovatele, i když jsou účtovány samostatně.

(2) Zaplacením poplatku získává zákazník právo užívat obsah vytvořený v souladu se smlouvou ke sjednanému účelu a ve sjednaném rozsahu užití, zejména pokud tento účel vyplývá z nabídky nebo smlouvy. V případě platby za pronájem licence končí právo na užívání s ukončením platby za licenci; v případě nákupu licence pro instalaci právo na užívání nikdy nekončí.

(3) Úpravy služeb poskytovatele, jako je jejich další rozvoj zákazníkem nebo třetími stranami jednajícími jménem zákazníka, jsou povoleny pouze s výslovným souhlasem poskytovatele a - pokud jsou služby chráněny autorským právem - autora. Kromě toho je samozřejmě povoleno obvyklé použití např. vytvořených webových stránek jako předmětu smlouvy.

(4) V případě tvorby softwaru nebo jiných IT projektů (webové stránky, databáze atd.) není poskytovatel povinen poskytnout software ve stavu open source ani související vývojovou dokumentaci. Zákazník nesmí zasahovat do zdrojového kódu vytvořeného softwaru ani jej dekompilovat, pokud neexistuje výjimka podle autorského zákona nebo to není výslovně uvedeno v nabídce nebo objednávce.

(5) Další podmínky používání softwaru poskytovatele jsou uvedeny v příslušných podmínkách používání a jsou poskytovány dodatečně v jednotlivých případech.

(6) Objednatel důrazně zavazuje své zaměstnance k dodržování smluvních podmínek a autorského zákona vůči poskytovateli. Zákazník je zejména povinen požádat své zaměstnance, aby nepořizovali žádné neoprávněné kopie programu nebo uživatelských dokumentů. Pokud zaměstnanec zákazníka poruší autorská práva poskytovatele, je zákazník povinen spolupracovat při objasňování porušení autorských práv, zejména neprodleně informovat poskytovatele o příslušných aktech porušení.

(7) Pokud jsou ve službě poskytovatele použity služby třetích stran, které spadají pod tzv. svobodnou licenci (např. licenci GNU), nemá zákazník právo prohlásit služby poskytovatele rovněž za svobodné služby, předat je třetím stranám nebo je jinak zpřístupnit veřejnosti třetích stran.

(8) Za obsah svých webových stránek odpovídá výhradně zákazník. To se týká zejména autorského práva, ochrany nezletilých, telemédií, tisku, ochranných známek, práva hospodářské soutěže a práva na vlastní podobu, jakož i dalších možných právních oblastí.

(9) Poskytovatel je oprávněn bez ohledu na konkrétní smluvní vztah zapracovat poznatky a další know-how získané v rámci projektu se zákazníkem i do jiných projektů, pokud se nejedná o obsah, k jehož utajení se poskytovatel výslovně zavázal.

 

§14 Záruka, povinnost oznámit vady, prodlení s plněním a odpovědnost

(1) Záruční doba na služby poskytované poskytovatelem je dvanáct měsíců, pokud nedošlo k podvodnému zatajení vady.

(2) Zákazník je povinen bezprostředně po dodání (kompletně) zkontrolovat poskytnuté služby, pokud je to v běžném obchodním styku obvyklé, a v případě zjištění závady tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli. Neoznámí-li zákazník tuto skutečnost poskytovateli, má se za to, že služba byla schválena, ledaže závada nebyla při kontrole zjevná. Pokud je taková vada zjištěna později, musí být oznámení učiněno bezprostředně po jejím zjištění; jinak se plnění považuje za schválené i s ohledem na tuto vadu. Ustanovení o povinnosti oznámit vady se nepoužijí, pokud byla vada podvodně zatajena. Přednost mají předpisy o přijetí služby.

(3) Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli maximální možnou podporu při případném odstraňování závad a před odstraněním závady kompletně zálohovat programy, data a datové nosiče. Vady musí být prezentovány takovým způsobem, aby je poskytovatel mohl s přiměřeným úsilím reprodukovat a identifikovat. Neopravitelné a jednorázové chyby nepředstavují vadu smluvní služby. Pokud lze vady odstranit pouze za součinnosti zákazníka, může poskytovatel považovat smlouvu za splněnou po marném uplynutí lhůty nejméně dvou týdnů stanovené pro provedení příslušného úkonu.

(4) V případě vady má poskytovatel právo volby následného plnění. Doplňkový výkon bude proveden v přiměřené lhůtě bez ohledu na počet pokusů. Zákazník nemá právo na samovymáhání. Pokud se závadu nepodaří odstranit ani po dvou opakovaných pokusech a po stanovení čtyřtýdenní odkladné lhůty, je zákazník oprávněn písemně odstoupit od smlouvy s okamžitou platností; zákazník nemá nárok na žádné další nároky na náhradu škody. Poskytovatel může odmítnout následné plnění, pokud zákazník dosud plně neuhradil dlužnou odměnu za služby tvorby a dlužná odměna není s ohledem na vadu nepřiměřeně vysoká.

(5) Práva zákazníka ze záruky se neuplatní v případě vad, které přímo nebo nepřímo souvisejí s dodávkami a službami poskytnutými zákazníkem nebo obsahem poskytnutým zákazníkem, nebo pokud zákazník provedl změny v námi poskytované službě nebo nechal tyto změny provést třetími stranami, ledaže tyto změny neměly vliv na vznik vady.

(6) V případě zásahu vyšší moci, za který žádná ze stran neodpovídá, není žádná ze stran odpovědná druhé straně za zpoždění nebo neposkytnutí služby, které z toho vyplývá.

(7) Zákazník si je vědom toho, že většina poskytovatelů vyhledávačů je podle svých směrnic oprávněna kdykoli vymazat jednotlivé webové stránky z nabídky vyhledávání nebo změnit vyhledávací algoritmus. Poskytovatel nemůže za takový postup nést žádnou odpovědnost.

(8) Poskytovatel v žádném případě neodpovídá za faktické údaje o produktech, službách nebo obchodních vztazích, které pocházejí od zákazníka nebo které zákazník schválil. Poskytovatel upozorní na právní rizika, pokud se o nich dozví v průběhu činnosti; není však povinen existenci těchto rizik ověřovat. Zákazník odškodní poskytovatele za nároky třetích stran. Bez ohledu na to je poskytovatel oprávněn odmítnout službu v případě závažných právních rizik.

(9) Poskytovatel odpovídá za úmysl a hrubou nedbalost podle zákonných ustanovení. Poskytovatel odpovídá za lehkou nedbalost pouze v případě porušení podstatné smluvní povinnosti, jejíž splnění je předpokladem řádného plnění smlouvy a na jejíž dodržení se může zákazník pravidelně spoléhat, jakož i v případě škody vzniklé v důsledku újmy na životě, zdraví nebo těle. V případě lehké nedbalosti je odpovědnost omezena na výši předvídatelné škody, jejíž vznik je třeba obvykle očekávat, tj. na hodnotu objednávky. Odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobek zůstává omezením odpovědnosti nedotčena. Úprava odpovědnosti se vztahuje i na prospěch zástupců poskytovatele.

(10) Poskytovatel neodpovídá za ztrátu dat, pokud je škoda způsobena tím, že zákazník neprovedl zálohování dat a nezajistil tak, aby ztracená data mohla být s vynaložením přiměřeného úsilí obnovena.

(11) Pokud Poskytovatel jedná jménem a na účet Objednatele vůči třetím osobám, nenese odpovědnost za vady plnění třetí osoby na účet Poskytovatele. V případě potřeby postoupí poskytovatel práva vůči třetím stranám zákazníkovi.
(12) V případě porušení práv průmyslového vlastnictví nebo autorských práv z viny Poskytovatele může Poskytovatel podle vlastního uvážení a na vlastní náklady provést po předchozí konzultaci se Zákazníkem změny týkající se dotčené služby, které při zachování zájmů Zákazníka zajistí, aby k porušení vlastnických práv již nedocházelo, nebo získat potřebná užívací práva pro Zákazníka. Zákazník je povinen nás neprodleně informovat o třetích osobách, které vůči němu uplatňují nároky z důvodu našeho plnění, a v takovém případě s nimi bez konzultace s námi nekomunikovat.

(13) Poskytovatel dále neodpovídá za ekonomickou úspěšnost navrhovaných nebo prováděných opatření. Zákazník si je v této souvislosti vědom toho, že umístění optimalizované webové stránky ve vyhledávačích nemůže poskytovatel zaručit, protože je to výhradně v kompetenci příslušného provozovatele vyhledávače. Zákazník si je rovněž vědom, že dosažené pořadí se může kdykoli změnit, např. v důsledku změn algoritmu vyhledávání prováděných provozovateli vyhledávačů.

(14) Všechna uvedená omezení odpovědnosti platí přiměřeně i pro zaměstnance a zástupce poskytovatele.

(15) Vyloučení odpovědnosti podle tohoto oddílu se vztahuje také na nároky z vad.

(15) Poskytovatel nemůže poskytnout žádnou záruku za nepřetržité a bezproblémové fungování služeb a funkcí poskytovaných třetími stranami (např. vyhledávač, online nástroje, sociální sítě atd.).

(16) V případě použitých produktů třetích stran (CMS, nástroje) nelze poskytnout žádnou záruku za aktuálnost produktů třetích stran. Stejně tak se nejedná o záruční případ, pokud jsou produkty třetích stran změněny takovým způsobem, že se původně použitelné produkty stanou v důsledku aktualizace nepoužitelnými nebo omezeně funkčními. Úpravy způsobené změnami produktů třetích stran se odměňují zvlášť.

(17) Poskytovatel neposkytuje zákazníkovi náhradu v případě nezveřejnění nebo vymazání (i z důvodu porušení zásad vyhledávače) jeho webové stránky ze strany jednoho nebo více vyhledávačů, neboť je to výhradně na uvážení provozovatelů vyhledávačů.

(18) Náhrada následných škod, finančních ztrát, ušlého zisku, nedosažených úspor, ušlých úroků a škod z nároků třetích osob, a to i z titulu odpovědnosti za výrobek vůči klientovi, je v každém případě vyloučena.

 

§15 Důvěrnost a reference

(1) Zákazník je povinen si ponechat pro sebe veškeré know-how, které mu vzniklo na základě práce dodavatele, jakož i obchodní nebo služební tajemství, a smluvně k tomu zavázat své zaměstnance a externí pracovníky nebo jiné zprostředkovatele. To neplatí, pokud jsou informace obecně známé. Mlčenlivost se vztahuje zejména na informace o vyhledávacích zvyklostech a technologiích vyhledávačů, jakož i na takové informace, které se týkají obecného postupu nebo korespondence s poskytovatelem. Tato povinnost platí i dva roky po skončení smlouvy.

(2) Poskytovatel může pro reklamní účely uvést zákazníka jako referenčního zákazníka. Poskytovatel má právo uvádět jméno Objednatele na svých webových stránkách, v kanálech sociálních médií, v tiskových zprávách, v tištěných projektech, v rámci přednášek nebo v jiných médiích, pokud to Objednatel výslovně písemně nezakáže, a používat logo Objednatele. Zákazník souhlasí s tím, že poskytovatel může výsledky poskytování služeb nebo jejich části bezplatně použít také jako referenci pro vlastní propagaci a poradenství zákazníkům. V každém případě, i když bylo zákazníkovi uděleno právo na užití, zůstává poskytovateli právo na užití všech návrhů, konceptů a dalších děl v rámci vlastní propagace.

 

§16 Místo plnění a soudní příslušnost

(1) Místem plnění je sídlo poskytovatele.

(2) Právní spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí výhradně německým právem s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

(3) Pokud je zákazník obchodníkem, právnickou osobou veřejného práva nebo zvláštním fondem veřejného práva nebo pokud zákazník nemá trvalé bydliště v Německu, je místem příslušnosti pro právní spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní sídlo poskytovatele.

 

§17 Závěrečná ustanovení

(1) Tato smlouva upravuje veškerá práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s dohodnutými službami.

(2) Pokud se některé ustanovení této smlouvy ukáže jako neplatné nebo neúčinné, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy. V takovém případě se strany dohodnou na účinných náhradních ustanoveních, která se svými regulačními záměry a ekonomickými účinky co nejvíce blíží neúčinným ustanovením. Výše uvedené platí obdobně i pro neúmyslné mezery v zákoně.

(3) Změny a dodatky této smlouvy musí být doloženy písemně.

(4) Tato smlouva se řídí právem Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11.4.1980 (Úmluva UNCITRAL o prodeji) a mezinárodních kolizních norem platných v místě podnikání zákazníka a ve Spolkové republice Německo (pro SRN - úvodní zákon k německému občanskému zákoníku).

(5) S výhradou odchylné - podle německého práva - výlučné soudní příslušnosti se strany dohodly, že místem příslušnosti pro všechny právní spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní je sídlo poskytovatele. Poskytovatel je i nadále oprávněn podat žalobu proti zákazníkovi u soudu příslušného podle sídla zákazníka.

(6) V případě nejasností nebo rozporů mají přednost příslušné objednávky včetně popisu služeb a teprve poté tyto VOP.

(7) Stav těchto VOP: 01.02.2015

 

Smlouva o používání softwaru

§1 Preambule
Výrobce je vlastníkem licenčních práv a práv na uvedení na trh softwaru "CCM19" a všech jednotlivých modulů a dokumentace.
Zákazník je kupující softwaru nebo uživatel služby a s tím spojená práva na používání, která jsou uvedena níže.

2 Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je dodání softwaru zakoupeného od výrobce v příslušné objednané verzi a poskytnutí práva na užívání softwaru za podmínek této smlouvy.
Výrobce poskytuje programy ve strojově čitelné podobě spolu s uživatelskou dokumentací. Dokumentace bude dodána jako strojově čitelný dokument.
Používání softwaru je možné pouze po přijetí podmínek této uživatelské smlouvy. Používáním softwaru zákazník výslovně prohlašuje, že se seznámil s touto uživatelskou smlouvou a souhlasí s ní.

 

§ 3 Právo na užívání při nákupu
Výrobce uděluje zákazníkovi nepřenosné, osobní, nevýhradní a v okamžiku nákupu časově neomezené právo na užívání softwaru zakoupeného od výrobce a uživatelské dokumentace náležející k tomuto softwaru v souladu s podmínkami této smlouvy. Zákazník není oprávněn povolit třetím stranám používání softwaru.
Zákazník je zodpovědný za používání softwaru a za výsledky, kterých s ním dosáhne. Zákazník je rovněž odpovědný za výběr a používání dalšího softwaru, hardwaru a služeb v souvislosti se softwarem, který je předmětem smlouvy, tj. zákazník musí sám zajistit potřebnou kompatibilitu.

 

§ 4 Rozsah práva na užívání
Užíváním se rozumí načítání a spouštění programu ze serverů v systémovém prostředí aktuálně podporovaném výrobcem, jakož i jeho používání k řešení úloh. Zákazník smí software upravovat a měnit pouze pro vlastní potřebu, nesmí jej však kopírovat (s výjimkou vytvoření záložní kopie) a nesmí poskytovat zdrojový kód třetím stranám. Nesmí program používat k vytváření stejného nebo v podstatě podobného softwaru.

 

5 Práva k softwaru
Zákazník bere na vědomí, že nemá žádná jiná práva k softwaru než ta, která jsou sjednána v této smlouvě, a že všechna ostatní práva, zejména všechna práva na využívání a nakládání se softwarem, náleží výhradně výrobci.

 

6 Záruka
Výrobce upozorňuje na skutečnost, že podle současného stavu techniky není možné vytvořit software tak, aby byl zaručen bezchybný provoz ve všech aplikacích a kombinacích. Výrobce však zaručuje, že bude neustále pracovat na vylepšování softwaru, a je vděčný za každou chybovou zprávu.
Výrobce zaručuje, že software lze používat v souladu s aktuálně vydanou dokumentací a v aktuálním systémovém prostředí a že v zásadě plní funkce v ní uvedené.
O vadu se jedná pouze v případě, že předmět smlouvy neodpovídá obecně vyhlášené dokumentaci platné v době odeslání nebo stažení předmětu smlouvy, ačkoliv je předmět smlouvy užíván za vyhlášených podmínek užívání.
V rozsahu povoleném platnými právními předpisy je záruka omezena na 6 měsíců od dodání softwaru, pokud nebyla uzavřena samostatná smlouva o další údržbě softwaru. Pokud zákazník neoznámí žádnou vadu do 6 měsíců od dodání, má se za to, že software převzal bez vad.
Výrobce buď vymění software, u něhož byla nahlášena závada ve smyslu výše uvedeného bodu, do 6 měsíců od jeho instalace za bezvadnou kopii, nebo závadu odstraní, pokud:
1. software byl vždy používán řádně a také v souladu s návodem,
2. software nebyl upravován, dále vyvíjen nebo propojován s jiným softwarem, s výjimkou volně poskytnutých rozhraní,
3. reklamovaná závada je reprodukovatelná u výrobce;
4. systémové prostředí uvedené v aktuální dokumentaci je dostatečně nakonfigurováno (např. operační systém, verze PHP/MySQL).
Výrobce nezaručuje, že lze odstranit všechny chyby programu; dále ne za chyby, poruchy nebo poškození, které jsou způsobeny nesprávnou obsluhou. Výrobce neodpovídá za chyby nebo poškození způsobené chybami v operačním systému serveru nebo v prohlížečích používaných k provozu softwaru.
V této souvislosti je třeba výslovně upozornit, že za chyby, které vzniknou v důsledku změn nebo úprav programu provedených samotným zákazníkem, se neposkytuje žádná záruka ani náhrada.
Pokud má zákazník podezření na závadu softwaru, na kterou se vztahuje záruka, musí o tom neprodleně informovat výrobce a zaslat mu podrobný popis závady.
Výrobce analyzuje informace zaslané zákazníkem a provede nezbytné opravy softwaru nebo přijme jiná opatření, která se podle jeho uvážení jeví jako vhodná k zamezení a/nebo prevenci takových chyb v softwaru.
Zašle zákazníkovi opravený program a/nebo seznam opatření, která má přijmout.
Pokud výrobce zjistí, že podezřelé chyby v softwaru nejsou vadami, na které se vztahuje záruka, že jsou způsobeny chybami při zadávání nebo nesprávným používáním softwaru nebo že mají příčinu v hardwaru, může účtovat odpovídající poplatek za čas strávený personálem a počítačem při vyšetřování podezřelých chyb a za související náklady. Zákazník je uhradí podle aktuálně platných sazeb, pokud nebyly dohodnuty individuální sazby.

 

7 Požadavky na používání softwaru
Zákazník zaručuje následující technické požadavky na instalaci, bezproblémový provoz a používání softwaru.
webový server s PHP verze 7.2 nebo vyšší
databáze MySQL verze 5.0 nebo vyšší
e-mailový systém
Použití softwaru prostřednictvím webového prohlížeče Firefox verze 30.0 nebo vyšší, Chrome verze 32.0 nebo vyšší, Internet Explorer verze 9.0 nebo vyšší, vždy s aktivovaným JavaScriptem.

 

8 Náhrada škody a odpovědnost za výrobek
Výrobce odpovídá za škodu pouze v rozsahu právních předpisů, pokud lze prokázat úmysl nebo hrubou nedbalost. Odpovědnost za lehkou nedbalost je vyloučena. V každém případě je náhrada škody omezena na vyšší z následujících částek:
(1) odměna za software, který škodu způsobil nebo s ní přímo souvisí. Rozhodující je odměna platná v době vzniku nároku.
(2) V případě smluv o údržbě je výše náhrady omezena na průměrný roční poplatek.
Náhrada následných škod, finančních ztrát, ušlého zisku, nedosažených úspor, ušlých úroků a škod z nároků třetích osob, a to i z titulu odpovědnosti za výrobek vůči klientovi, je v každém případě vyloučena.
Výrobce odpovídá za škody způsobené jeho pomocníky nebo zaměstnanci pouze tehdy, pokud byla škoda způsobena hrubou nedbalostí, která byla nevyhnutelně nutná pro splnění smluvních povinností.
Náhrada za zničení dat nebo softwaru se vyplácí v každém případě pouze v případě, že zákazník splnil své povinnosti řádného provozování výpočetního střediska (např. zdokumentované zálohování dat a outsourcing alespoň ve třech generacích). To platí i v případě, že výrobce byl na možnost takového poškození předem upozorněn.
Výrobce neodpovídá zákazníkovi za škody, které nějakým způsobem souvisejí s výsledky softwaru nebo jsou jejich důsledkem. Zákazník a jeho zaměstnanci zůstávají odpovědní za kontrolu výsledků získaných pomocí softwaru a za odpovědnost. Výrobce je omezen na opravu chyb a závad zakoupeného softwaru v souladu s ustanoveními předmětu smlouvy.
Zákazník je sám odpovědný za kontrolu zadávání dat pro software a výsledných výstupních dat a je povinen odškodnit výrobce za veškeré nároky na náhradu škody, včetně nároků za opomenutí výrobce, které jsou založeny na používání programů nebo dat získaných pomocí nich nebo s nimi nějak souvisejí.
Výrobce rovněž neodpovídá za škody nebo ztrátu dat způsobené selháním nebo chybami webového serveru (včetně PHP a MySQL), na kterém je software spuštěn, nebo chybami v použitém softwaru prohlížeče a jeho hostitelského systému.

 

§ 9 Zálohování dat
Zákazník je zodpovědný za to, aby předešel ztrátě dat pravidelným zálohováním.

 

§ 10 Doba trvání smlouvy
Výrobce uděluje zákazníkovi právo užívat software po neomezenou dobu, ale může tuto smlouvu z dobrých důvodů vypovědět s okamžitou platností doporučeným dopisem, aniž by měl zákazník nárok na jakékoliv, byť i částečné, vrácení poplatku. Důležitým důvodem je zejména:
(1) závažné porušení smlouvy ze strany zákazníka, které není napraveno ani přes přiměřenou lhůtu k nápravě,
(2) zahájení předběžného, vyrovnávacího nebo
konkurzního řízení na majetek zákazníka nebo zamítnutí konkurzního řízení pro nedostatek majetku k úhradě nákladů.
Po ukončení smlouvy zákazník odstraní software na webovém serveru, na žádost výrobce to písemně potvrdí a odstraní také software na datových nosičích spolu s dokumentací včetně všech reprodukcí (kopií), i když jen částečných.

 

11 Dokumenty
Zákazník si může pořizovat kopie, výpisy nebo i částečné kopie dokumentů, záznamů, poznámek, návrhů, popisů, schémat, programů atd., které obdržel od výrobce, a to v jakékoli formě, pouze pokud je to nezbytné pro plnění této smlouvy a v rozsahu, v jakém je to nezbytné.
Zákazník je povinen pečlivě skladovat všechny předměty uvedené v tomto bodě smlouvy a chránit je před tím, aby se o jejich obsahu dozvěděly nepovolané osoby. Zákazník bere na vědomí, že je výlučným vlastníkem Výrobce, a po ukončení Smlouvy je předá Výrobci a nemá na ně zástavní právo.

 

Obecné vysvětlení a podmínky smlouvy o používání softwaru a smlouvy o údržbě softwaru

1 Odměna a platebnípodmínky
Faktury vystavené výrobcem jsou splatné bez jakýchkoli srážek a bez poplatků nejpozději do 30 dnů ode dne vystavení faktury nebo v den splatnosti.
Pokud je vystaven příkaz k inkasu, bude inkaso provedeno na začátku každého měsíce nebo v den prvního zaúčtování.

 

2 Mlčenlivost, bezpečnost
(1) Smluvní strany se zavazují zachovávat po neomezenou dobu mlčenlivost o obchodním nebo výrobním tajemství, které jim bylo poskytnuto nebo ke kterému mají přístup, které podléhá ochraně údajů, které představuje know-how významné pro hospodářskou soutěž nebo které je označeno jako důvěrné (dále jen "důvěrné informace").
(2) Důvěrné informace mohou být použity pouze v rámci účelu smlouvy. Kromě toho je nelze zaznamenávat, předávat ani používat pro vlastní účely. Zhotovitel zajistí prostřednictvím vhodných smluvních ujednání se zaměstnanci a zástupci, kteří pro něj pracují, aby se tito rovněž na dobu neurčitou zdrželi jakéhokoli použití, vyzrazení nebo neoprávněného zaznamenání důvěrných informací. Předání důvěrných informací nepředstavuje udělení licence, pokud není výslovně dohodnuto jinak.
(3) Povinnost zachovávat mlčenlivost se vztahuje na jakoukoli formu poznatků získaných ústně, v listinné podobě nebo v elektronické podobě (přenosem dat nebo na nosičích dat), umožněním nahlédnutí nebo jiným způsobem přímého či nepřímého přenosu.
(4) Strany přijmou veškerá přiměřená opatření, aby zabránily přístupu třetích stran k důvěrným informacím druhé strany (např. kontrola přístupu).
(5) Strany jsou oprávněny vytvářet fyzické nebo elektronické soubory v souvislosti s jednotlivými obchodními transakcemi během probíhajícího obchodního vztahu.

 

§ 3 Další ustanovení
(1) Tato smlouva upravuje veškerá práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se sjednanými službami.
(2) Pokud se některé ustanovení této smlouvy ukáže jako neplatné nebo neúčinné, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy. V takovém případě se strany dohodnou na účinných náhradních ustanoveních, která se svými regulačními záměry a ekonomickými účinky co nejvíce blíží neúčinným ustanovením. Výše uvedené platí obdobně i pro nezamýšlené mezery.
(3) Změny a dodatky této smlouvy musí být písemně doloženy.
(4) Tato smlouva se řídí právem Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11.4.1980 (UNCITRAL) a mezinárodních kolizních norem platných v místě podnikání zákazníka a ve Spolkové republice Německo (pro SRN - úvodní zákon k německému občanskému zákoníku).
(5) S výhradou odchylné - podle německého práva - výlučné soudní příslušnosti se strany dohodly, že místem soudní příslušnosti pro všechny právní spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní je sídlo výrobce. Výrobce je oprávněn podat žalobu proti zákazníkovi u soudu příslušného podle sídla zákazníka.